Home > BA LHR overviews > Fleet overview > B77W

Lowercase (pvg) = arrival, uppercase (PVG) = departure. Yellow = Probably out for maintenance   See earlier flight movements from 1 Nov 2014

B77W01
Jun
02
Jun
03
Jun
04
Jun
05
Jun
06
Jun
07
Jun
08
Jun
09
Jun
10
Jun
11
Jun
12
Jun
13
Jun
14
Jun
15
Jun
16
Jun
17
Jun
18
Jun
19
Jun
20
Jun
21
Jun
22
Jun
23
Jun
24
Jun
25
Jun
26
Jun
27
Jun
28
Jun
29
Jun
30
Jun
01
Jul
02
Jul
03
Jul
04
Jul
05
Jul
06
Jul
07
Jul
08
Jul
09
Jul
10
Jul
11
Jul
12
Jul
13
Jul
14
Jul
15
Jul
16
Jul
17
Jul
18
Jul
19
Jul
20
Jul
21
Jul
22
Jul
23
Jul
24
Jul
25
Jul
26
Jul
27
Jul
28
Jul
29
Jul
30
Jul
31
Jul
01
Aug
02
Aug
03
Aug
04
Aug
05
Aug
06
Aug
07
Aug
08
Aug
09
Aug
10
Aug
11
Aug
12
Aug
13
Aug
14
Aug
15
Aug
16
Aug
17
Aug
18
Aug
19
Aug
20
Aug
21
Aug
22
Aug
23
Aug
24
Aug
25
Aug
26
Aug
27
Aug
28
Aug
29
Aug
30
Aug
31
Aug
01
Sep
02
Sep
03
Sep
04
Sep
05
Sep
06
Sep
07
Sep
08
Sep
09
Sep
10
Sep
11
Sep
12
Sep
13
Sep
14
Sep
15
Sep
16
Sep
17
Sep
18
Sep
19
Sep
20
Sep
21
Sep
22
Sep
23
Sep
24
Sep
25
Sep
26
Sep
27
Sep
28
Sep
29
Sep
30
Sep
01
Oct
02
Oct
03
Oct
04
Oct
05
Oct
06
Oct
07
Oct
08
Oct
09
Oct
10
Oct
11
Oct
12
Oct
13
Oct
14
Oct
15
Oct
16
Oct
17
Oct
18
Oct
19
Oct
20
Oct
21
Oct
22
Oct
23
Oct
24
Oct
25
Oct
26
Oct
27
Oct
28
Oct
29
Oct
30
Oct
31
Oct
01
Nov
02
Nov
03
Nov
04
Nov
05
Nov
06
Nov
07
Nov
08
Nov
09
Nov
10
Nov
11
Nov
12
Nov
13
Nov
14
Nov
15
Nov
16
Nov
17
Nov
18
Nov
19
Nov
20
Nov
21
Nov
22
Nov
23
Nov
24
Nov
25
Nov
26
Nov
27
Nov
28
Nov
29
Nov
30
Nov
B77W
GSTBAORDNRTHKGDFWGIGORDHKGDFWdfwPVGSINBOMBOMDFWDFWDFWdfwPVGSINDFWDFWNRTSINGSTBAGIGORDSEAORDPVGSINDFWORDNRTSINNRTJFKNRTSINBOMBOMNRTHKGNRTJFKPVGHKGGSTBAPVGHKGDFWHKGDFWDFWDFWGIGORDSEAORDPVGSINDFWSEAseaDFWDFWDFWDFWGIGORDordSINPVGGSTBASINGIGORDSEASEASEAJFKGIGgigSEAORDSINORDPVGHKGHKGDFWDFWNRTSINGIGgigGSTBASEANRTSINPVGSEASEAJFKJFKSINGIGSEASEASEASEASEASEAJFKSEASEASEAIAHiahNRTDELdelGSTBAGIGPEKHKGLAXPVGHKGGIGPEKSINHNDPEKBOSbosjfkBOSHNDSINBOSGIGBOMSINJFKGSTBA
GSTBBDFWPVGORDNRTJFKPVGHKGDFWGIGORDORDPVGHKGPVGPVGGIGORDSEASEASEASEAseaDFWNRTSINPVGGSTBBSEAseaSINGIGORDNRTSINBOMBOMBOMPVGSINBOMGIGORDNRTHKGPVGHKGPVGORDSEAORDGSTBBorddxbHKGBOMBOMBOMNRTJFKORDNRTSINSINORDNRTHKGDFWNRTJFKNRTHKGhkgSEAORDNRTHKGDFWGSTBBGIGORDNRTJFKPVGHKGGIGgigDFWGIGgigNRTJFKPVGHKGhkgPVGJEDJFKGIGORDNRTJFKPVGSINGSTBBDFWGIGORDPVGSINPVGHKGHKGDFWGIGORDPVGSINGIGORDPVGpvgPVGSINGIGYYZyyzGSTBBTLVHKGLAXPVGSINLAXJFKLAXPVGSINJFKPEKSINHNDPEKHKGLAXPEKDELHKGLAXGSTBB
GSTBCBOMbomGIGORDNRTSINDFWGIGORDNRTHKGHKGGIGgigDFWGIGORDBOMPVGSINGSTBCBOMDFWGIGSEASEAJFKSEASEASEAORDPVGSINBOMBOMGIGORDNRTSINGIGORDPVGSINBOMGSTBCBOMBOMBOMBOMGIGSEASEASEASEASEASEAHKGDFWDFWdfwBOMPVGORDordNRTHKGhkgDFWGIGORDBLRHKGGSTBCHKGDFWGIGORDPVGSINJFKPVGHKGDFWDFWNRTJFKNRTHKGPVGSEASEASEASEASINNRTGSTBCnrtGIGORDNRTHKGBOMJFKDFWPVGHKGDFWNRTHKGhkgSINBOMBOMDFWJFKBOSLAXPVGSINGSTBCsinSINLAXHKGIAHGIGHKGLAXPVGHKGJFKIAHORDKULGIGHKGLAXPVGGSTBC
GSTBDDFWDFWDFWPVGSINPVGSEASEASEASEASEASEASEASEASEASEAORDNRTSINGIGSEAORDSEASEASEAGSTBDORDNRTJFKNRTnrtSINBOMGIGIADSEAORDORDJEDORDPVGHKGDFWHKGGIGSEASEASEASEASEAseaSINGSTBDDFWGIGSEAORDNRTHKGHKGDFWSEASINGIGORDPVGSINGIGORDNRTnrtSEASEAseaNRTSINGSTBDDFWPVGSINPVGSEASEAORDNRTSINGIGSEASEASEASEASEASEAsea--------------GSTBD------SINDFWDFWSEASEASEASEASEAJFKDFWPVGHKGDFWGIGSEAseaNRTSINIAHGIGPEKHKGGSTBDLAXJFKLAXSINJFKHKGHKGLAXPVGpvgSINIAHLAXPVGpvgLAXPVGHKGJFKGIGgigGSTBD
GSTBEPVGSINBOMDFWDFWNRTTLVPVGSINBOMBOMDFWGIGORDPVGSINBOMNRTSINDFWDFWDFWGSTBEGIGORDPVGHKGNRTJFKHKGBOMDFWDFWDFWDFWGIGORDPVGSINBOMGIGORDPVGSINBOMbomNRTGSTBESINPVGORDHKGBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMGIGSEASEAJFKGIGORDPVGSINJFKcwl--------GSTBE------------NRTJFKNRTSINGIGORDNRTSINGIGORDNRTSINBOMBOMBOMBOMPVGSEAGSTBEBLRSEASEASEASEASEAJFKGIGORDDFWGIGORDNRTHKGDFWDFWDFWGIGORDPVGSINLAXIAHPEKHKGIAHHNDGSTBEHKGGIGPVGSINGIGPEKSINLAXPVGSINHNDSINGIGSINSINLAXPVGpvgGSTBE
GSTBFNRTJFKjfkHKGBOMBOMDFWGIGTLVtlvSINDFWGIGORDNRTSINDFWPVGSEANRTSINBOMGIGGSTBFHKGNRTSINDFWPVGHKGGIGEWRHKGDFWBLRSINBOMGIGORDNRTSINBOMDFWGIGORDPVGGSTBFHKGGIGORDNRTSINIADPVGSINNRTHKGSINDFWSINSINGIGORDSEASEASEAGSTBFSEAJFKSEASEASEASINGIGORDNRTSINPVGSEAseaSINGIGNRTSINHNDORDNRTnrtPVGGSTBFSINGIGORDNRTSINGIGORDNRTSINGIGORDNRTHKGHKGDFWHKGhkgSINLAXPVGGSTBFSINHNDHKGLAXPVGHKGGIGPEKHKGLAXGIGHKGhkgHKGLAXJFKGIGPEKpekGIGSINGSTBF
GSTBGSINBOMORDNRTSINHKGNRTHKGSINBOMBOMGIGORDNRTJFKPVGHKGGIGHKGBOMGSTBGDFWDFWGIGgigDFWDFWdfwSINGIGORDNRTHKGDFWDFWDFWPVGPVGSINDFWDFWGIGJFKNRTJFKGSTBGNRTSINDFWNRTJFKjfkORDNRTJFKNRTnrtBOMbomBOSHKGNRTCPTGIGORDNRTHKGGIGORDNRTGSTBGJFKPVGHKGhkgNRTHKGDFWDFWGIGORDSEASEAseaHKGGIGORDNRTSINGSTBGGIGORDNRTamsNRTJFKNRTSINBOMDFWGIGSINGIGORDNRTJFKNRTHKGBOMGIGPEKHKGLAXNRTHKGGSTBGGIGPEKHKGIAHHNDhndPVGJFKjfkBOSLAXPVGHKGGIGPEKJFKSINNRTSINJFKGIGGSTBG
GSTBHSEASEASEASEASEASEASEAORDNRTSINGIGORDPVGSINNRTHKGHKGGIGORDPVGHKGHKGGSTBHBOMBOMDFWPVGHKGPVGORDNRTJFKHKGNRTJFKSINGIGORDNRTSINBOMDFWGIGORDNRTSINGSTBHGIGORDPVGSINPVGSINPVGJFKGIGORDPVGSINBOMBOMBOMORDBLRSEASEAseaNRTJFKNRTSINGSTBHDFWGIGORDNRTTLVcwlORDNRTSINDFWDFWORDORDJFKPVGHKGDFWDFWDFWGSTBHDFWJFKBOMBOMDFWIADPVGHKGBOMDFWPVGJFKORDNRTnrtNRTHKGDFWDFWDFWJFKPVGSINLAXIAHBOSLAXGSTBHIAHBOSHNDPEKpekNRTnrtIAHJFKIAHPVGSINHNDPEKpekLAXIAHBOSGIGgigNRTnrtGIGIADBOSGSTBH
GSTBIGIGgigSINPVGSINDFWDFWDFWGIGORDNRTHKGPVGSINBOMBOMBOMPVGSINGSTBIPVGSINBOMBOMBOMSEAORDEWRNRTSINBOMBOMNRTHKGHKGDFWGIGORDNRTSINBOMGIGSEAGSTBISEASEASEASEAJFKGIGORDPVGSINPVGpvgDFWDFWNRTSINSEASEASANSINDFWPVGHKGGSTBIPVGSEAseaSINGIGORDORDNRTIADHKGDFWGIGORDBLRORDPVGSINNRTSINGIGHKGGIGGSTBIORDPVGHKGSINBOMBOMKULBOMBOMBOMbomSINPVGSINGIGORDordYYZyyzYYZyyzSINGSTBILAXPVGJFKjfkHKGLAXIAHDXBDXBIAHORDBOSGIGSINLAXNRTHKGLAXPVGpvgHNDPEKSINGSTBI
GSTBJGIGORDPVGpvgGIGSEASEAORDNRTJFKNRTSINDFWdfwJFKNRTHKGDFWDFWSEAORDNRTBOSGIGORDGSTBJNRTHKGGIGSINBOMDFWNRTSINPVGSEASEASEAseaNRTSINsinBOMBOMGIGORDNRTSINGSTBJGIGORDNRTSINGIGHKGDFWGIGHKGGIGORDNRTJFKNRTHKGGIGORDNRTJFKSINDFWDFWGIGGSTBJORDNRTSINGIGORDNRTSINDFWDFWPVGSINNRTSINsinSINGIGORDGSTBJBOMSINBOMGIGORDNRTSINGIGORDPVGSINGIGORDNRTSINGIGPEKHKGHNDJFKPVGSINGSTBJBOSGIGPEKDELdelSINHNDhndNRTSINGIGPEKJFKPVGpvgPEKHKGhkgLAXPVGHKGGSTBJ
GSTBKBOMGIGBOMORDNRTHKGGIGORDNRTHKGhkgNRTJFKPVGSINBOMBOMDXBHKGGIGSEAORDNRTJFKGSTBKJFKSEASEAORDSEAORDNRTSINBOMGIGSEASEAJFKDFWGIGORDSEASEASEASEASEASEAORDNRTSINBOMGIGGSTBKORDNRTSINDFWGIGORDNRTSINDFWSEASEASEAPVGSINPVGSINDFWGIGSINGIGORDGSTBKNRTSINDFWDFWSINsinSINGIGSEAJFKDFWGIGORDNRTSINNRTJFKPVGHKGNRTSINGSTBKDFWDFWGIGORDGIGORDNRTSINPVGSEAORDNRTSINPVGORDNRTSINLAXPVGSINGIGGSTBKPEKIADSINLAXGIGPEKSINGIGDELHKGLAXPVGHKGLAXPVGHKGhkgHKGIAHiahSINGSTBK
GSTBLHKGSINSINsinBOMBOMBOMBOMBOMBOMGIGORDNRTSINBOMGIGORDNRTSINBOMGIGORDNRTGSTBLSINBOMNRTHKGDFWGIGORDPVGHKGNRTHKGDFWSEAJFKPVGJFKJFKDFWDFWdfwHKGDFWDFWDFWGSTBLDFWDFWNRTJFKPVGpvgSINDFWGIGORDNRTJFKNRTHKGBOMGIGORDSEAHKGPVGBOMHKGPVGSINGSTBLDFWGIGORDNRTHKGDFWDFWHKGPVGTLVNRTHKGHKGDFWDFWGIGORDGIGPVGHKGGIGSEASEASEAORDGSTBLNRTJFKPVGHKGDFWHKGGIGORDNRTSINBOMBOMBOMBOMBOMBOMBOMGIGORDNRTHKGGIGPEKHKGJFKGSTBLPVGSINGIGBOSbosJFKGIGPEKHKGJFKjfkHNDYYZPVGSINGIGPEKSINLAXPVGpvgGSTBL
Data up to date to 30 Nov 2015